--> -->

Biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã theo thông tư 343/2016/TT-BTC (có kèm file Excel)

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng lặp bằng màu sắc trong Excel

Cách nhập chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel công thức toán hóa

Cách tô màu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Dùng hàm INDIRECT kết hợp Data Validation giải bài toán Excel phụ thuộc